Kisah Maarai Janda

Palui wan kakawalannya sudah sama tuha-an, tapi liur kada kalah wan urang baumur salawian. Bila tatamu wan kakawalannya, panderannya kada lain pada kisah lagi anum, kisah bagandak, kisah bibiniannya kada habis-habisnya apalagi di kampungnya wayah ini ada dua talu ikung urang balu nang masih anum.

Rupanya bubuhannya itu kada tapi wani mamaraki bubuhan bibinian balu itu karna bubuhannya itu urang sugih-sugih. Jadi kakawalan Palui, Garbus, Tuhirang wan Tulamak paling-paling wani sahibar mamander haja.

Kada lawas imbah bubuhannya rami mamander, rupanya ada pamuda di kampung itu nang wani maambil bini lawan balu Bariah. Bariah ini tamasuk janda kambang. Urangnya lamak mungkal, kulitnya putih kuning, rambutnya ikal, pambengkeng wan bila lihum bungas banar.

Lawan laki tadahulu kada sampai satahun sarak, pinanya kada ba-akuran, taharat nang bini pada nang laki. Makanya rami jadi panderan urang. Kawa garang lalakian nang handak lawan Bariah ini maimbangi kaharatannya. Sampai-sampai Palui lawan kakawalannya wani bataruh. Ujarnya, paling lawas satangah tahun cagar sarak pulang.

Kada lawas tahabar pulang Bariah dilamar urang bujangan, ganal awak kaya patinju. Lalakian ini masih anum jua apalagi inya dari kaluarga sugih. Abah umanya banyak baisian pahumaan, kabun lawan sapi haraguan.

“Nah, ini kira-kira cucuk wan janda Bariah, karna sama-sama sugih wan sama-sama ganal awal,” ujar Garbus.

“Manurut pandapatku, pamuda itu rugi, awak lagi anum, kuitan sugih kanapa kada mancari nang bujang, nang palajar, banyak nang labih langkar dari janda itu,” ujar Palui menyindir karna inya gin ada hati wan Bariah. Sudah dua kali Palui bakirim surat lalu dibalas oleh Bariah, katuju haja, kada wayahini kaina pasti bajadian haja ujar surat balasan Bariah tadi. Sakalinya kada sampai talu bulan basarakan pulang, Bariah lawan pamuda anak urang sugih tadi.

“Ayu, siapa handak bataruh, lalaki kaya apa nang dicari Bariah itu,” ujar Palui ba-agak.

“Kada lain pamuda jaman dahulu nang sudah bapangalaman, kaya nang bakas badiri di sinilah,” ujar Palui manunjuk ka bakasnya badiri.

Huhulutan Palui rupanya jadi kanyataan, imbah cukup idah Palui diarak ka pangulu manikahi Bariah, kaduduanya sama-sama cukup katuju. Rupanya Bariah manapati janjinya hakun dikawini Palui. Bubuhan kakawalannya bingung, napa kalabihan Palui dibanding bakas tiga laki Bariah tadahulu.

Waktu bubuhannya takumpulan, ahirnya Bariah mambuka rahasia.

“Talu lakiku tadahulu kaya kakanakan samunyaan, kada wani mamulai samunyaan minta rayu wan minta dipusut. Kada kaya lakiku Palui ini urangnya banyak pengalaman,” ujar Bariah sambil baungah lawan Palui.

Manjawab ai si Garbus lawan Tulamak nang sudah kakalahan diarai Palui, inyalah nang bahasil mangawini janda kambang itu. “Ikam kada untung Bariah malah rugi, pangalaman bujur haja tapi itu bahari wayah anum. Wayah ini lamah lintuk jua,” ujar bubuhannya mahuhulut sambil tatawaan.

Palui tadiam haja sambil muha tatunduk, karna apa nang dituduhakan bubuhannya itu bujur sabarataan, maklum awak sudah tuha kada kuat lagi mancangkul apalagi janda Bariah lagi ganas-ganasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.