Kisah Sudah Mandiri

Palui salawas barumah tangga sudah dapat anak satangah lusin talu ikung anak lalakian dan talu ikung jua anak bibinian. Macam-macam kalakuan anak-anaknya itu ada nang ambak, ada nang lantih, ada jua nang panangisan. Tapi nang maulah Palui rancak kada kataguran adalah anaknya nang pahalusnya, urangnya gagah banar, kada bisa baranai.

“Anakku nang pahalusnya lalakian itu liwar banar nakalnya,” ujar Palui bakisah.

“Barapa tahun umurnya Lui?” ujar Tulamak umpat batakun.

“Umurnya hanyar tamat sakulah TK handak kumasukakan ka SD tahun ini” ujar Palui.

“Napa kanakalannya Lui?” ujar Garbus.

Kisah Babini Anum

Rasa kacar Palui malihat kapala sakulahnya (kepsek) manikah pulang imbah sabulan ditinggal pergi salama-lamanya ulih bini sidin.

”Ubui umanyalah hanyar 25 hari maninggal dunia bini, kepsek sudah nikah kembali,” ujar Palui pina suka mambawa habar ka bini.

“Imbah nitu pang handak juakah pian kaya sidin manikah ! Aku putung banar ai sanjata pian nah!” nang bini manciling.

“Iya basabar-sabar haja umanya, jangan tarlalu emosi ikam mananggapinya, siapa tahu banyak hikmahnya, di balik kepsek manikah kembali nitu,” Palui manyabari ka bini.

Kisah Daun Anum

Ngaran umur 40-an, jar urang dalam ilmu jiwa manusia nitu ada istilah puber kadua. Ini bisa bahaya mun kada kawa mangandalikan, barabe jadinya alias berantakan rumah tangga.

”Wayah ni aku hiran jua Bus ai, lakiku jarnya katuju daun anum, makan kada tapi hakun lagi di rumah,” ujar bini Palui ka Garbus.

“Maklum salawas jadi guru honor ni, laki ikam sibuk di sakulahan, tigaparampat hari bagana di sakulahan haja, maklum full day school kalu? Apa te inya kada makan siang di rumah,” sahut Garbus.

Kisah Minta Nangka

Takisah Abah-Mamanya Palui bahari waktu madam matan Halabiu ka Banjar, bamudal jariji sapuluh haja. Tapi karna sidin badua laki-bini cangkal bagawi (Nang laki bahuma mangangarun wan baharaguan itik, nang bini maambil upah bajajahit wan manyulam ), sambil manabung sadikit dua dikit. Akhirnya kawa nukar tanah pahumaan nang cukup luas. Di tanah nitu sidin kawa batajak rumah, bakabun wan bahuma.

Jadinya Alhamdulillah, baras kada mahurup, iwak manangkap di kulam, hintalu tinggal mamutiki di kurungan, sayur saraba mamutik. Hasil puhun buah-buahan di sakitar rumah kawa dijual gasan kaparluan biaya sakulah Palui wan ading-adingnya.

Kisah Baju Salawar Lawas

sipalui-96Bulan puasa jangan dianggap barat, walaupun sabujurnya tarasa saban hari parut kimpis, lapar wan haus-hausnya. Sual lapar itu tagantung wan kita haja maatasinya karna nang pasti kita kada bulih kurang makan wan tatap cukup vitamin.

“Sabujurnya kita makan wan nginum tatap haja kaya hari-hari biasa, hanya mamindah waktu makannya. Makan siang atawa sarapan kita majuakan ka subuh gasan makan sahur wan makan malam kita majuakan ka magrib tamasuk nginum wan makan wadainya, ujar Palui.

“Pas banar hitungan ikam itu Lui ai, tapi aku sudah kabiasaan makan kada bawaktu bisa baisukan, tangah hari, kamarian atawa tangah malam,” sahut Garbus.